Kurcz oskrzeli

Zdrowie » Kurcz oskrzeli

Kurcz oskrzeli przypomina ciężki napad dychawicy oskrzelowej. Przy silnym kurczu utrudniony jest nie tylko wydech, ale i wdech, co może prowadzić do uduszenia się dziecka. Rozpoznanie tężyczki krzywiczego pochodzenia można potwierdzić przez stwierdzenie w surowicy krwi obniżonego stosunku wapnia do fosforu, obniżonego poziomu wapnia i podwyższonego poziomu fosfatazy zasadowej oraz klinicznych objawów krzywicy. W razie niemożności wykonania wymienionych badań biochemicznych rozpoznanie tężyczki krzywiczopochodnej opieramy na stwierdzeniu objawów klinicznych tężyczki jawnej lub utajonej.

Rokowanie. W prawidłowo leczonej tężyczce rokowanie jest na ogół dobre. Jednak w przypadkach kurczu głośni, w których właściwa pomoc lekarska nie jest udzielona natychmiast, może nastąpić zgon w wyniku uduszenia. Tężyczka nie powoduje późniejszych następstw.

Leczenie. W pierwszym etapie leczenia tężyczki jawnej należy opanować drgawki i niepokój przez podanie luminalu (3 mg/kg/dobę) lub wodzianu chloralu (0,5 - 1% roztwór 25-100 ml doodbytniczo).