NOWORODEK Z NISKĄ WAGĄ URODZENIOWĄ WCZEŚNIACTWO

Zdrowie » NOWORODEK Z NISKĄ WAGĄ URODZENIOWĄ WCZEŚNIACTWO

Porodem przedwczesnym jest poród w wyniku ciąży, która trwała ponad 28 tygodni, a krócej niż 37 tygodni i z której urodził się noworodek o wadze co najmniej 1001 g, a poniżej 2501 g w razie urodzenia się bliźniąt lub noworodków z porodu mnogiego - jeżeli chociaż jeden z nich waży co najmniej 1001 g, a poniżej 2201 g. Porodem niewczesnym jest poród w wyniku ciąży, która trwała ponad 16 tygodni, a nie dłużej niż 28 tygodni i z której urodził się noworodek o wadze co najmniej 601 g, a poniżej 1001 g.

Częstość występowania porodów przedwczesnych waha się średnio w granicach 5 do 10% wszystkich porodów. W statystykach dominują zgony niedonoszonych i martwe przedwczesne urodzenia. Wskutek tego porody przedwczesne stanowią jedno z ważnych zagadnień okresu okołoporodowego. Przyczyny przedwczesnego urodzenia daje się ustalić średnio w 50% przypadków. Są to: choroby matki, niezgodność serologiczna grupy krwi lub czynnika Rh, patologia położnicza oraz czynniki socjalne. Podkreślić należy znaczenie ciąży mnogiej oraz urazu psychicznego i fizycznego, jako czynników usposabiających do wystąpienia przedwczesnej akcji porodowej. Te znane przyczyny porodów przedwczesnych wyraźnie wytyczają kierunki akcji zapobiegawczej. Ryc. 45. Trojaki 6-tygodniowe przy wypisie Od 65 do 75% zgonów niedonoszonych występuje w pierwszej dobie życia. Najczęściej zaś przyczyny zgonów stanowią wylewy wewnątrzczaszkowe, zamar- twica i zakażenie. Wynika stąd, że w dążeniu do zmniejszenia zgonów wcześniaków, poza opieką nad ciężarną, niezbędne jest uwzględnienie prawidłowej techniki prowadzenia porodu przedwczesnego oraz właściwe zorganizowanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej już w pierwszych momentach życia wcześniaka.

Poród przedwczesny, jako poród o przebiegu patologicznym, wymaga obecności lekarzy specjalistów (położnika i pediatry). Technika prowadzenia porodu powinna wyeliminować, jeżeli to tylko możliwe, wszystkie czynniki szkodliwie wpływające na dziecko. Szczególne znaczenie dla dobra płodu i noworodka-wcześniaka mają: zapewnienie jak najlepszych warunków zaopatrzenia płodu w tlen, regulowanie czasu trwania porodu, nie- podawanie morfiny i preparatów tylnego płata przysadki oraz ograniczenie stosowania narkozy ogólnej u matki, zmniejszanie oporności krocza (nacięcie, wzierniki, wyjściowe kleszcze), przestrzeganie zasad aseptyki, ochrona przed oziębieniem noworodka-wcześniaka, dokładne odśluzowanie dróg oddechowych bezpośrednio po urodzeniu się dziecka - jeszcze przed wykonaniem pierwszego wdechu.