TĘŻYCZKA

Zdrowie » TĘŻYCZKA

Tężyczkę u noworodków obserwuje się częściej u chłopców niż u dziewczynek. Manifestuje się ona bezpośrednio po urodzeniu lub w okresie pierwszych dni życia, najpóźniej w początku drugiego tygodnia. W pierwszych 2 - 3 dniach po urodzeniu poziom wapnia w surowicy spada a fosforu wzrasta, z tendencją do ustalenia prawidłowych poziomów. W tężyczce noworodka obserwuje się zwykle niski poziom wapnia (mniej niż 8 mg"/») i podwyższony poziom fosforu (ponad 6 mg%), co można łączyć z pewną niewydolnością przytarczyc. Za czynniki usposabiające do wystąpienia objawów w pierwszych dwóch dniach życia uważa się uraz porodowy, prowadzący między innymi do zaburzeń nerwowej regulacji czynności przytarczyc.

W tężyczce zaś późniejszej (5-6 dnia) należy większą rolę przypisywać składnikom pożywienia. Odżywianie mlekiem krowim ma tu decydujące znaczenie, usposabiająco także działa patologia ciąży, np. cukrzyca ciężarnych, stany hipoproteinemii, zaburzenia hormonalne, niedobory witaminy D. Do objawów tężyczki jawnej należą: drgawki, drżenia włókienkowe, napady sinicy i bezdechu, wymioty, zanoszenie się. Leczenie - patrz podrozdział o tężyczce krzywiczej.